Cəmiyyətin,müstəqil ölkəmizin gələcəyi bu gün parta arxasında əyləşən uşaqlardan və öz pesəsini qəlbən sevən müəllimlərdən asılıdır.Müəllimin  isə əsas məqsədi  fəal vətəndaş- şəxsiyyət yetişdirməkdir.

   Təlimin təşkilinə verilən tələblərə görə mən də dərslərimi şagirdyönümlü,tələbyönümlü,inteqrativ və nəticəyönümlü qururam.Fəal təlimin forma və üsullarından dərsin məzmununa uyğun istifadə edirəm.Dərsin gedişi zamanı şağirdlərdə sərbəst düşünmək,mühakimə yürütmək və müstəqil vərdişlərin formalaşmasına çalışıram.Onların mülahizə və düşüncələrini,arzu və təkliflərini sərbəst surətdə bildirmələrinə şərait yaradıram.Buna nail olmaq üçün şagirdlərlə müxtəlif  formalı anket  sorğuları aparıram.Sorğunun nəticəsində onların müəllimlərinə,valideynlərinə,sinif yoldaşlarına münasibətləri aşkar olur.Bu yolla şagirdləri düzgün şəkildə istiqamətləndirmək,onlara yardım etmək daha asan olur.

Uşaq hüquqlarının müdafiə olunması,şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq,onlarda öz gücünə inam hissi aşılamaq,müxtəlif peşələrə maraq yaratmaq,kiçik yaşlardan vətənə,ana dilinə məhəbbət,düşmənlərimizə nifrət  təlimin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu baxımdan mən üçüncülərimin  hər ay  müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşlərini təşkil edirəm.Həkim,psixoloq,idmançı,aktyor,çörəkçi,diğər peşə və sənət  sahibləri ilə olan görüşlər şagirdlərin  maraq dairəsini genişləndirmişdir.Bunu görüş zamanı şagirdlərin verdikləri suallardan anlamaq mümkündür.

Qanlı Yanvar,Xocalı soyqırımı,digər faciələrin acısını unutmamaq üçün şagirdlərin  Qarabağda döyüşmüş müharibə veteranları ilə ,qaçqın və köçgün insanlarla görüşlərini təşkil edirəm.

İl boyu dərs prosesində aparılan didaktik oyunlar,bilik yarışmaları,müxtəlif mövzularda tədbirlər ,layihələr , vaxtaşırı təşkil etdiyim ekskursiyalar  onların dünyagörüşünü formalaşdırır,dərsə maraqlarını artırır.

Şagirdlərim keçən ildən etibarən qoşulduğumuz eTwinning layihəsi vasitəsi ilə bölgə ,eyni zamanda  dünya məktəbliləri ilə birlikdə  müxtəlif layihələrdə də iştirak edirlər.Bu layihə vasitəsilə dünyaya çıxış şagirdlərdə daha böyük maraq və həvəs yaratmışdır.Apardığım bütün bu işlər  vasitəsilə şagirdlərimdə çox böyük dəyişikliklərin baş verdiyini ,inkişafa doğru addımladıqlarını   görmək mümkündür.

Son zamanlar şagirdlərin nitqinin zəif olması haqqında fikirlər çox səslənir.Bu çatışmamazlığı da  aradan qaldırmaq üçün şagirdlərimi  müxtəlif mövzularda çəkilmiş şəkillərin təsviri  üzərində danışdiriram,mütəmadi olaraq sinif kitabxanasındakı kitabların mütaliəsini təşkil edirəm.Gördüklərinə aid cümlə qurmaq,fikirlərini ümumiləşdirə bilmək onların nitqinin inkişafına səbəb olur.Çalışıram ki,dəsdə səmərəli metodik variantlardan istifadə edim ki,şagirdlər tez yorulmasınlar.

 Dərsin məqsəd və məzmununa,şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun olaraq müvafiq metod və vasitələr kompleksi müəyyənləşdirilərsə,dərsin keyfiyyəti yüksəlmiş olar.Mən  dərs prosesində şagirdlərin istedadlarını ,yaradıcılıq fəaliyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün müxtəlif əyləncəli məsələlərdən, rollu oyunlardan , yarışma xarakterli üsullardan  istifadə edirəm.Beləliklə,şagirdlər mövzunu gözəl mənimsəyir,eyni zamanda dərs zamanı həvəslə  iştirak edirlər.

Qruplarla işləməyin də dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsində,şagirdlər arasında münasibətlərin formalaşmasında  əhəmiyyəti  böyükdür.Bu zaman 5-6 nəfərdən ibarət kiçik qruplarda birləşən şagirdlər  sərbəst  fikir söyləmək,bir-birinə kömək etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.Təqdimatlar zamanı onlardan hər birinin spiker və ya lider kimi çıxış etmək istəkləri artıq özünə inam hissinin yaranmasından xəbər verir.

Lakin çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,şagirdlərdə oxuyub –anlama  bacarağı çox aşağı səviyyədədir.Çox istərdim ki,bu bacarığı  formalaşdırmaq üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən tez-tez müxtəlif layihələr həyata keçirilsin.Bu səpgidə daha çox kitablar nəşr olunsun.Oxuyub anlamaq hər bir işin ilkin başlanğıcıdır.Bu səbəbdən də şagirdləri  ilk olaraq bu bacarığa yiyələndirmək vacibdir.

Dərs o zaman səmərəli olur ki,müəllim biliyi hazır şəkildə izah etməsin,şagidləri fəal axtrışlara cəlb etsin,onların müstəqil fikrini oyatsın.

Dərslərin rəngarəngliyi hər bir müəllimin yaradıcılığından asılıdır.Müəllim öz üzərində daim işləməli,axtarışda olmalı,mütəmadi olaraq kurslara qatılmalıdır.Mən də çalışıram ki,şagirdlərimi -gələcək nəslin nümayəndələrini  intelektual səviyyəli,geniş dünyagörüşə malik, əsl vətənpərvər şəxsiyyət  kimi yetişdirim.Bunun üçün  səylə çalışır ,yenilikləri  tətbiq edir,bilik və bacarıqlarımı şagirdlərim üçün sərf edirəm.

 

 

Cəmiyyətin,müstəqil ölkəmizin gələcəyi bu gün parta arxasında əyləşən uşaqlardan və öz pesəsini qəlbən sevən müəllimlərdən asılıdır.Müəllimin  isə əsas məqsədi  fəal vətəndaş- şəxsiyyət yetişdirməkdir.

   Təlimin təşkilinə verilən tələblərə görə mən də dərslərimi şagirdyönümlü,tələbyönümlü,inteqrativ və nəticəyönümlü qururam.Fəal təlimin forma və üsullarından dərsin məzmununa uyğun istifadə edirəm.Dərsin gedişi zamanı şağirdlərdə sərbəst düşünmək,mühakimə yürütmək və müstəqil vərdişlərin formalaşmasına çalışıram.Onların mülahizə və düşüncələrini,arzu və təkliflərini sərbəst surətdə bildirmələrinə şərait yaradıram.Buna nail olmaq üçün şagirdlərlə müxtəlif  formalı anket  sorğuları aparıram.Sorğunun nəticəsində onların müəllimlərinə,valideynlərinə,sinif yoldaşlarına münasibətləri aşkar olur.Bu yolla şagirdləri düzgün şəkildə istiqamətləndirmək,onlara yardım etmək daha asan olur.

Uşaq hüquqlarının müdafiə olunması,şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq,onlarda öz gücünə inam hissi aşılamaq,müxtəlif peşələrə maraq yaratmaq,kiçik yaşlardan vətənə,ana dilinə məhəbbət,düşmənlərimizə nifrət  təlimin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu baxımdan mən üçüncülərimin  hər ay  müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşlərini təşkil edirəm.Həkim,psixoloq,idmançı,aktyor,çörəkçi,diğər peşə və sənət  sahibləri ilə olan görüşlər şagirdlərin  maraq dairəsini genişləndirmişdir.Bunu görüş zamanı şagirdlərin verdikləri suallardan anlamaq mümkündür.

Qanlı Yanvar,Xocalı soyqırımı,digər faciələrin acısını unutmamaq üçün şagirdlərin  Qarabağda döyüşmüş müharibə veteranları ilə ,qaçqın və köçgün insanlarla görüşlərini təşkil edirəm.

İl boyu dərs prosesində aparılan didaktik oyunlar,bilik yarışmaları,müxtəlif mövzularda tədbirlər ,layihələr , vaxtaşırı təşkil etdiyim ekskursiyalar  onların dünyagörüşünü formalaşdırır,dərsə maraqlarını artırır.

Şagirdlərim keçən ildən etibarən qoşulduğumuz eTwinning layihəsi vasitəsi ilə bölgə ,eyni zamanda  dünya məktəbliləri ilə birlikdə  müxtəlif layihələrdə də iştirak edirlər.Bu layihə vasitəsilə dünyaya çıxış şagirdlərdə daha böyük maraq və həvəs yaratmışdır.Apardığım bütün bu işlər  vasitəsilə şagirdlərimdə çox böyük dəyişikliklərin baş verdiyini ,inkişafa doğru addımladıqlarını   görmək mümkündür.

Son zamanlar şagirdlərin nitqinin zəif olması haqqında fikirlər çox səslənir.Bu çatışmamazlığı da  aradan qaldırmaq üçün şagirdlərimi  müxtəlif mövzularda çəkilmiş şəkillərin təsviri  üzərində danışdiriram,mütəmadi olaraq sinif kitabxanasındakı kitabların mütaliəsini təşkil edirəm.Gördüklərinə aid cümlə qurmaq,fikirlərini ümumiləşdirə bilmək onların nitqinin inkişafına səbəb olur.Çalışıram ki,dəsdə səmərəli metodik variantlardan istifadə edim ki,şagirdlər tez yorulmasınlar.

 Dərsin məqsəd və məzmununa,şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun olaraq müvafiq metod və vasitələr kompleksi müəyyənləşdirilərsə,dərsin keyfiyyəti yüksəlmiş olar.Mən  dərs prosesində şagirdlərin istedadlarını ,yaradıcılıq fəaliyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün müxtəlif əyləncəli məsələlərdən, rollu oyunlardan , yarışma xarakterli üsullardan  istifadə edirəm.Beləliklə,şagirdlər mövzunu gözəl mənimsəyir,eyni zamanda dərs zamanı həvəslə  iştirak edirlər.

Qruplarla işləməyin də dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsində,şagirdlər arasında münasibətlərin formalaşmasında  əhəmiyyəti  böyükdür.Bu zaman 5-6 nəfərdən ibarət kiçik qruplarda birləşən şagirdlər  sərbəst  fikir söyləmək,bir-birinə kömək etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.Təqdimatlar zamanı onlardan hər birinin spiker və ya lider kimi çıxış etmək istəkləri artıq özünə inam hissinin yaranmasından xəbər verir.

Lakin çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,şagirdlərdə oxuyub –anlama  bacarağı çox aşağı səviyyədədir.Çox istərdim ki,bu bacarığı  formalaşdırmaq üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən tez-tez müxtəlif layihələr həyata keçirilsin.Bu səpgidə daha çox kitablar nəşr olunsun.Oxuyub anlamaq hər bir işin ilkin başlanğıcıdır.Bu səbəbdən də şagirdləri  ilk olaraq bu bacarığa yiyələndirmək vacibdir.

Dərs o zaman səmərəli olur ki,müəllim biliyi hazır şəkildə izah etməsin,şagidləri fəal axtrışlara cəlb etsin,onların müstəqil fikrini oyatsın.

Dərslərin rəngarəngliyi hər bir müəllimin yaradıcılığından asılıdır.Müəllim öz üzərində daim işləməli,axtarışda olmalı,mütəmadi olaraq kurslara qatılmalıdır.Mən də çalışıram ki,şagirdlərimi -gələcək nəslin nümayəndələrini  intelektual səviyyəli,geniş dünyagörüşə malik, əsl vətənpərvər şəxsiyyət  kimi yetişdirim.Bunun üçün  səylə çalışır ,yenilikləri  tətbiq edir,bilik və bacarıqlarımı şagirdlərim üçün sərf edirəm.

 

 

Cəmiyyətin,müstəqil ölkəmizin gələcəyi bu gün parta arxasında əyləşən uşaqlardan və öz pesəsini qəlbən sevən müəllimlərdən asılıdır.Müəllimin  isə əsas məqsədi  fəal vətəndaş- şəxsiyyət yetişdirməkdir.

   Təlimin təşkilinə verilən tələblərə görə mən də dərslərimi şagirdyönümlü,tələbyönümlü,inteqrativ və nəticəyönümlü qururam.Fəal təlimin forma və üsullarından dərsin məzmununa uyğun istifadə edirəm.Dərsin gedişi zamanı şağirdlərdə sərbəst düşünmək,mühakimə yürütmək və müstəqil vərdişlərin formalaşmasına çalışıram.Onların mülahizə və düşüncələrini,arzu və təkliflərini sərbəst surətdə bildirmələrinə şərait yaradıram.Buna nail olmaq üçün şagirdlərlə müxtəlif  formalı anket  sorğuları aparıram.Sorğunun nəticəsində onların müəllimlərinə,valideynlərinə,sinif yoldaşlarına münasibətləri aşkar olur.Bu yolla şagirdləri düzgün şəkildə istiqamətləndirmək,onlara yardım etmək daha asan olur.

Uşaq hüquqlarının müdafiə olunması,şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq,onlarda öz gücünə inam hissi aşılamaq,müxtəlif peşələrə maraq yaratmaq,kiçik yaşlardan vətənə,ana dilinə məhəbbət,düşmənlərimizə nifrət  təlimin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu baxımdan mən üçüncülərimin  hər ay  müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşlərini təşkil edirəm.Həkim,psixoloq,idmançı,aktyor,çörəkçi,diğər peşə və sənət  sahibləri ilə olan görüşlər şagirdlərin  maraq dairəsini genişləndirmişdir.Bunu görüş zamanı şagirdlərin verdikləri suallardan anlamaq mümkündür.

Qanlı Yanvar,Xocalı soyqırımı,digər faciələrin acısını unutmamaq üçün şagirdlərin  Qarabağda döyüşmüş müharibə veteranları ilə ,qaçqın və köçgün insanlarla görüşlərini təşkil edirəm.

İl boyu dərs prosesində aparılan didaktik oyunlar,bilik yarışmaları,müxtəlif mövzularda tədbirlər ,layihələr , vaxtaşırı təşkil etdiyim ekskursiyalar  onların dünyagörüşünü formalaşdırır,dərsə maraqlarını artırır.

Şagirdlərim keçən ildən etibarən qoşulduğumuz eTwinning layihəsi vasitəsi ilə bölgə ,eyni zamanda  dünya məktəbliləri ilə birlikdə  müxtəlif layihələrdə də iştirak edirlər.Bu layihə vasitəsilə dünyaya çıxış şagirdlərdə daha böyük maraq və həvəs yaratmışdır.Apardığım bütün bu işlər  vasitəsilə şagirdlərimdə çox böyük dəyişikliklərin baş verdiyini ,inkişafa doğru addımladıqlarını   görmək mümkündür.

Son zamanlar şagirdlərin nitqinin zəif olması haqqında fikirlər çox səslənir.Bu çatışmamazlığı da  aradan qaldırmaq üçün şagirdlərimi  müxtəlif mövzularda çəkilmiş şəkillərin təsviri  üzərində danışdiriram,mütəmadi olaraq sinif kitabxanasındakı kitabların mütaliəsini təşkil edirəm.Gördüklərinə aid cümlə qurmaq,fikirlərini ümumiləşdirə bilmək onların nitqinin inkişafına səbəb olur.Çalışıram ki,dəsdə səmərəli metodik variantlardan istifadə edim ki,şagirdlər tez yorulmasınlar.

 Dərsin məqsəd və məzmununa,şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun olaraq müvafiq metod və vasitələr kompleksi müəyyənləşdirilərsə,dərsin keyfiyyəti yüksəlmiş olar.Mən  dərs prosesində şagirdlərin istedadlarını ,yaradıcılıq fəaliyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün müxtəlif əyləncəli məsələlərdən, rollu oyunlardan , yarışma xarakterli üsullardan  istifadə edirəm.Beləliklə,şagirdlər mövzunu gözəl mənimsəyir,eyni zamanda dərs zamanı həvəslə  iştirak edirlər.

Qruplarla işləməyin də dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsində,şagirdlər arasında münasibətlərin formalaşmasında  əhəmiyyəti  böyükdür.Bu zaman 5-6 nəfərdən ibarət kiçik qruplarda birləşən şagirdlər  sərbəst  fikir söyləmək,bir-birinə kömək etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.Təqdimatlar zamanı onlardan hər birinin spiker və ya lider kimi çıxış etmək istəkləri artıq özünə inam hissinin yaranmasından xəbər verir.

Lakin çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,şagirdlərdə oxuyub –anlama  bacarağı çox aşağı səviyyədədir.Çox istərdim ki,bu bacarığı  formalaşdırmaq üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən tez-tez müxtəlif layihələr həyata keçirilsin.Bu səpgidə daha çox kitablar nəşr olunsun.Oxuyub anlamaq hər bir işin ilkin başlanğıcıdır.Bu səbəbdən də şagirdləri  ilk olaraq bu bacarığa yiyələndirmək vacibdir.

Dərs o zaman səmərəli olur ki,müəllim biliyi hazır şəkildə izah etməsin,şagidləri fəal axtrışlara cəlb etsin,onların müstəqil fikrini oyatsın.

Dərslərin rəngarəngliyi hər bir müəllimin yaradıcılığından asılıdır.Müəllim öz üzərində daim işləməli,axtarışda olmalı,mütəmadi olaraq kurslara qatılmalıdır.Mən də çalışıram ki,şagirdlərimi -gələcək nəslin nümayəndələrini  intelektual səviyyəli,geniş dünyagörüşə malik, əsl vətənpərvər şəxsiyyət  kimi yetişdirim.Bunun üçün  səylə çalışır ,yenilikləri  tətbiq edir,bilik və bacarıqlarımı şagirdlərim üçün sərf edirəm.

 

 

Cəmiyyətin,müstəqil ölkəmizin gələcəyi bu gün parta arxasında əyləşən uşaqlardan və öz pesəsini qəlbən sevən müəllimlərdən asılıdır.Müəllimin  isə əsas məqsədi  fəal vətəndaş- şəxsiyyət yetişdirməkdir.

   Təlimin təşkilinə verilən tələblərə görə mən də dərslərimi şagirdyönümlü,tələbyönümlü,inteqrativ və nəticəyönümlü qururam.Fəal təlimin forma və üsullarından dərsin məzmununa uyğun istifadə edirəm.Dərsin gedişi zamanı şağirdlərdə sərbəst düşünmək,mühakimə yürütmək və müstəqil vərdişlərin formalaşmasına çalışıram.Onların mülahizə və düşüncələrini,arzu və təkliflərini sərbəst surətdə bildirmələrinə şərait yaradıram.Buna nail olmaq üçün şagirdlərlə müxtəlif  formalı anket  sorğuları aparıram.Sorğunun nəticəsində onların müəllimlərinə,valideynlərinə,sinif yoldaşlarına münasibətləri aşkar olur.Bu yolla şagirdləri düzgün şəkildə istiqamətləndirmək,onlara yardım etmək daha asan olur.

Uşaq hüquqlarının müdafiə olunması,şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq,onlarda öz gücünə inam hissi aşılamaq,müxtəlif peşələrə maraq yaratmaq,kiçik yaşlardan vətənə,ana dilinə məhəbbət,düşmənlərimizə nifrət  təlimin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu baxımdan mən üçüncülərimin  hər ay  müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşlərini təşkil edirəm.Həkim,psixoloq,idmançı,aktyor,çörəkçi,diğər peşə və sənət  sahibləri ilə olan görüşlər şagirdlərin  maraq dairəsini genişləndirmişdir.Bunu görüş zamanı şagirdlərin verdikləri suallardan anlamaq mümkündür.

Qanlı Yanvar,Xocalı soyqırımı,digər faciələrin acısını unutmamaq üçün şagirdlərin  Qarabağda döyüşmüş müharibə veteranları ilə ,qaçqın və köçgün insanlarla görüşlərini təşkil edirəm.

İl boyu dərs prosesində aparılan didaktik oyunlar,bilik yarışmaları,müxtəlif mövzularda tədbirlər ,layihələr , vaxtaşırı təşkil etdiyim ekskursiyalar  onların dünyagörüşünü formalaşdırır,dərsə maraqlarını artırır.

Şagirdlərim keçən ildən etibarən qoşulduğumuz eTwinning layihəsi vasitəsi ilə bölgə ,eyni zamanda  dünya məktəbliləri ilə birlikdə  müxtəlif layihələrdə də iştirak edirlər.Bu layihə vasitəsilə dünyaya çıxış şagirdlərdə daha böyük maraq və həvəs yaratmışdır.Apardığım bütün bu işlər  vasitəsilə şagirdlərimdə çox böyük dəyişikliklərin baş verdiyini ,inkişafa doğru addımladıqlarını   görmək mümkündür.

Son zamanlar şagirdlərin nitqinin zəif olması haqqında fikirlər çox səslənir.Bu çatışmamazlığı da  aradan qaldırmaq üçün şagirdlərimi  müxtəlif mövzularda çəkilmiş şəkillərin təsviri  üzərində danışdiriram,mütəmadi olaraq sinif kitabxanasındakı kitabların mütaliəsini təşkil edirəm.Gördüklərinə aid cümlə qurmaq,fikirlərini ümumiləşdirə bilmək onların nitqinin inkişafına səbəb olur.Çalışıram ki,dəsdə səmərəli metodik variantlardan istifadə edim ki,şagirdlər tez yorulmasınlar.

 Dərsin məqsəd və məzmununa,şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun olaraq müvafiq metod və vasitələr kompleksi müəyyənləşdirilərsə,dərsin keyfiyyəti yüksəlmiş olar.Mən  dərs prosesində şagirdlərin istedadlarını ,yaradıcılıq fəaliyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün müxtəlif əyləncəli məsələlərdən, rollu oyunlardan , yarışma xarakterli üsullardan  istifadə edirəm.Beləliklə,şagirdlər mövzunu gözəl mənimsəyir,eyni zamanda dərs zamanı həvəslə  iştirak edirlər.

Qruplarla işləməyin də dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsində,şagirdlər arasında münasibətlərin formalaşmasında  əhəmiyyəti  böyükdür.Bu zaman 5-6 nəfərdən ibarət kiçik qruplarda birləşən şagirdlər  sərbəst  fikir söyləmək,bir-birinə kömək etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.Təqdimatlar zamanı onlardan hər birinin spiker və ya lider kimi çıxış etmək istəkləri artıq özünə inam hissinin yaranmasından xəbər verir.

Lakin çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,şagirdlərdə oxuyub –anlama  bacarağı çox aşağı səviyyədədir.Çox istərdim ki,bu bacarığı  formalaşdırmaq üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən tez-tez müxtəlif layihələr həyata keçirilsin.Bu səpgidə daha çox kitablar nəşr olunsun.Oxuyub anlamaq hər bir işin ilkin başlanğıcıdır.Bu səbəbdən də şagirdləri  ilk olaraq bu bacarığa yiyələndirmək vacibdir.

Dərs o zaman səmərəli olur ki,müəllim biliyi hazır şəkildə izah etməsin,şagidləri fəal axtrışlara cəlb etsin,onların müstəqil fikrini oyatsın.

Dərslərin rəngarəngliyi hər bir müəllimin yaradıcılığından asılıdır.Müəllim öz üzərində daim işləməli,axtarışda olmalı,mütəmadi olaraq kurslara qatılmalıdır.Mən də çalışıram ki,şagirdlərimi -gələcək nəslin nümayəndələrini  intelektual səviyyəli,geniş dünyagörüşə malik, əsl vətənpərvər şəxsiyyət  kimi yetişdirim.Bunun üçün  səylə çalışır ,yenilikləri  tətbiq edir,bilik və bacarıqlarımı şagirdlərim üçün sərf edirəm.

 

 

Cəmiyyətin,müstəqil ölkəmizin gələcəyi bu gün parta arxasında əyləşən uşaqlardan və öz pesəsini qəlbən sevən müəllimlərdən asılıdır.Müəllimin  isə əsas məqsədi  fəal vətəndaş- şəxsiyyət yetişdirməkdir.

   Təlimin təşkilinə verilən tələblərə görə mən də dərslərimi şagirdyönümlü,tələbyönümlü,inteqrativ və nəticəyönümlü qururam.Fəal təlimin forma və üsullarından dərsin məzmununa uyğun istifadə edirəm.Dərsin gedişi zamanı şağirdlərdə sərbəst düşünmək,mühakimə yürütmək və müstəqil vərdişlərin formalaşmasına çalışıram.Onların mülahizə və düşüncələrini,arzu və təkliflərini sərbəst surətdə bildirmələrinə şərait yaradıram.Buna nail olmaq üçün şagirdlərlə müxtəlif  formalı anket  sorğuları aparıram.Sorğunun nəticəsində onların müəllimlərinə,valideynlərinə,sinif yoldaşlarına münasibətləri aşkar olur.Bu yolla şagirdləri düzgün şəkildə istiqamətləndirmək,onlara yardım etmək daha asan olur.

Uşaq hüquqlarının müdafiə olunması,şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq,onlarda öz gücünə inam hissi aşılamaq,müxtəlif peşələrə maraq yaratmaq,kiçik yaşlardan vətənə,ana dilinə məhəbbət,düşmənlərimizə nifrət  təlimin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu baxımdan mən üçüncülərimin  hər ay  müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşlərini təşkil edirəm.Həkim,psixoloq,idmançı,aktyor,çörəkçi,diğər peşə və sənət  sahibləri ilə olan görüşlər şagirdlərin  maraq dairəsini genişləndirmişdir.Bunu görüş zamanı şagirdlərin verdikləri suallardan anlamaq mümkündür.

Qanlı Yanvar,Xocalı soyqırımı,digər faciələrin acısını unutmamaq üçün şagirdlərin  Qarabağda döyüşmüş müharibə veteranları ilə ,qaçqın və köçgün insanlarla görüşlərini təşkil edirəm.

İl boyu dərs prosesində aparılan didaktik oyunlar,bilik yarışmaları,müxtəlif mövzularda tədbirlər ,layihələr , vaxtaşırı təşkil etdiyim ekskursiyalar  onların dünyagörüşünü formalaşdırır,dərsə maraqlarını artırır.

Şagirdlərim keçən ildən etibarən qoşulduğumuz eTwinning layihəsi vasitəsi ilə bölgə ,eyni zamanda  dünya məktəbliləri ilə birlikdə  müxtəlif layihələrdə də iştirak edirlər.Bu layihə vasitəsilə dünyaya çıxış şagirdlərdə daha böyük maraq və həvəs yaratmışdır.Apardığım bütün bu işlər  vasitəsilə şagirdlərimdə çox böyük dəyişikliklərin baş verdiyini ,inkişafa doğru addımladıqlarını   görmək mümkündür.

Son zamanlar şagirdlərin nitqinin zəif olması haqqında fikirlər çox səslənir.Bu çatışmamazlığı da  aradan qaldırmaq üçün şagirdlərimi  müxtəlif mövzularda çəkilmiş şəkillərin təsviri  üzərində danışdiriram,mütəmadi olaraq sinif kitabxanasındakı kitabların mütaliəsini təşkil edirəm.Gördüklərinə aid cümlə qurmaq,fikirlərini ümumiləşdirə bilmək onların nitqinin inkişafına səbəb olur.Çalışıram ki,dəsdə səmərəli metodik variantlardan istifadə edim ki,şagirdlər tez yorulmasınlar.

 Dərsin məqsəd və məzmununa,şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun olaraq müvafiq metod və vasitələr kompleksi müəyyənləşdirilərsə,dərsin keyfiyyəti yüksəlmiş olar.Mən  dərs prosesində şagirdlərin istedadlarını ,yaradıcılıq fəaliyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün müxtəlif əyləncəli məsələlərdən, rollu oyunlardan , yarışma xarakterli üsullardan  istifadə edirəm.Beləliklə,şagirdlər mövzunu gözəl mənimsəyir,eyni zamanda dərs zamanı həvəslə  iştirak edirlər.

Qruplarla işləməyin də dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsində,şagirdlər arasında münasibətlərin formalaşmasında  əhəmiyyəti  böyükdür.Bu zaman 5-6 nəfərdən ibarət kiçik qruplarda birləşən şagirdlər  sərbəst  fikir söyləmək,bir-birinə kömək etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.Təqdimatlar zamanı onlardan hər birinin spiker və ya lider kimi çıxış etmək istəkləri artıq özünə inam hissinin yaranmasından xəbər verir.

Lakin çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,şagirdlərdə oxuyub –anlama  bacarağı çox aşağı səviyyədədir.Çox istərdim ki,bu bacarığı  formalaşdırmaq üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən tez-tez müxtəlif layihələr həyata keçirilsin.Bu səpgidə daha çox kitablar nəşr olunsun.Oxuyub anlamaq hər bir işin ilkin başlanğıcıdır.Bu səbəbdən də şagirdləri  ilk olaraq bu bacarığa yiyələndirmək vacibdir.

Dərs o zaman səmərəli olur ki,müəllim biliyi hazır şəkildə izah etməsin,şagidləri fəal axtrışlara cəlb etsin,onların müstəqil fikrini oyatsın.

Dərslərin rəngarəngliyi hər bir müəllimin yaradıcılığından asılıdır.Müəllim öz üzərində daim işləməli,axtarışda olmalı,mütəmadi olaraq kurslara qatılmalıdır.Mən də çalışıram ki,şagirdlərimi -gələcək nəslin nümayəndələrini  intelektual səviyyəli,geniş dünyagörüşə malik, əsl vətənpərvər şəxsiyyət  kimi yetişdirim.Bunun üçün  səylə çalışır ,yenilikləri  tətbiq edir,bilik və bacarıqlarımı şagirdlərim üçün sərf edirəm.

 Firdanə Məmmədova. Ə. Mahmudov adına 220  nömrəli məktəb-liseyin ibtidai sinif müəllimi

 

 

 

 

Rəylər
Rəy Bildir